බලපිටිය රෝහල අසලින් ඉඩමක් විකිනිමට තිබේ

For sale by tharanga mendis 7 Sep 4:02 pmAmbalangoda, Galle

Rs 4,000,000

Negotiable


බලපිටිය රෝහලට 125m. ගාලුපාරට 20m. Perches 29 තිබේ . පොල්ගස් 6, දෙල් ගස් 3 ද තිබේ.ඉක්මනින් විකිනිමට . Rs, 4000000.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Commercial, Residential
Land size:
29.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0766100007

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads