බ්ලොක් ගල් සහ ඉන්ටර්ලොක්

For sale by S.K.Dilip Kumara14 Oct 2:40 pmTangalla, Hambantota

Rs 30

Negotiable


ඉතාම හොද තත්වයේ බිලොක් ගල් සහ අතුරුම් විකිණීම සදහා ඉතා අඩු මිලට ලබාගත හැකිය. ඔබට අවශ්යව ඕනෑම ප්ර මාණයකින් අණවුම් කරන්න. ඇණවුම් බාර ගනු ලැබේ. බ්ලොක් ගලක් සදහා රු. 38/- ක් සහ ඉන්ටර් ලොක් රු. 30/- ක සිට වර්ග 05 ක් ඇත. කලු වර්ණය හෝ රතු වර්නයෙන් වුවද ලබා ගත හැක. විශාල අනවුම් සදහා තවත් මිල අඩු කෙරේ. විස්තර සදහා අමතන්න. (දිලිප් කුමාර)


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0714245142
  • 0715300700

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad