බිත්තර වි්

For sale by Niroshan20 Oct 11:27 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,200

සහතික කරන ලද උසස් තත්වයේ BG 352 නාඩු බිත්තර වි් බුසල් 50 විකිනි්මට ඇත.


Report this ad

Contact

  • 0779096680

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad