භූගෝල විද්‍යාව6-13,ඉතිහාසය6 -11

For sale by D. N. Senanayake12 Sep 8:37 pmMalabe, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


අවු: 19ක පලපුරුදු සහිත , රජයේ ප්‍රධාන පාසලක උපාධිධාරී ගුරුවරියකි. (BA , MA) නිවසට පැමිණ සරල
ක්‍රම භාවිතා කරමින්, භූගෝල විද්‍යාව හා ඉතිහාසය පාසල් විශය නිර්දේෂය අාවරණය කරනු ලැබේ.
දු.ක.:
ඒක් විෂයයක් සදහා පැයකට 6-8 : 1000


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0723444097

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads