භාෂා පරිවර්ථක (පිරිමි /කාන්තා)

Posted by Private Poster10 Oct 11:03 amKurunegala, Kurunegala

# තනතුරු - භාෂා පරිවර්ථක (පිරිමි /කාන්තා)
===============================

කුරුණෑගල නගරයේ කාරියාලයකට රජයේ නිසිත් බලයලත් දිවුරුම් දුන් භාෂාපරිවර්ථකවරයෙක්/භාෂාපරිවර්ථකවරියෙකුගේ සේවය අවශ්‍යයි.
Must be a SWORN translator or Certified translator (Ministry of Justice / etc)
Master degree in Translation or degree in Translation or diploma in Translation from reputed university or institute

ගෙවීම් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.

# අයදුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" මත ඇති දුරකථන අංකය ලබාගෙන දින 14 ක් තුළ අමතන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0723458112

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads