භාෂා පරිවර්ථක

Posted by Private Poster VERIFIED23 Nov 1:51 pmColombo 2, Colombo

# රැකියා තනතුර- භාෂා පරිවර්ථක
=============================

සිංහල භාෂාවෙන් සකස් කර ඇති ලේඛණ ඉංග්‍රිසි භාෂාවට පරිවර්ථනය කිරිම සදහා භාෂා පරිවර්ථකයෙකුගේ සේවය අවශ්‍යව ඇත

කොළඔ 02 පිහිටි අපගේ කාර්යාලය වෙත පැමිණ අවශ්‍යතාවය ඉටු කල හැකි අයෙකු විය යුතුයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Other
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad