බෙදා හැරීම් සහයකයන්

Posted by Sajis Watawala Spring Water VERIFIED18 Oct 10:32 amMaharagama, Colombo

# තනතුර - බෙදා හැරීම් සහයකයන්
=========================

මහරගෙම පිහිටි පානීය ජල බෝතල් බෙදා හැරීමේ ආයතනයකට බෙදා හැරීම් කටයුතු සදහා සහයකයන් බදවා ගැනේ
දිනක වැටුප රැ 1000.00
නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

========================================

Looking for helpers to distribute water bottles in Colombo area.

Salary 1000.00 per day.
accommodations available


Salary:
Rs 1,000 per day (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776002023

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads