බඩ්රි තරාදිය

For sale by bandara 27 Dec 4:59 amGampaha, Gampaha

Rs 12,000

බඩිරි ඔරිජිනල් 15 kg ලයිසන් කල හැකි තරාදිය. අලුතින්ම මිලදීගත් තරාදියකි. මදක් පාව්චිචි කර අැත.


Condition:
Used
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0777903914

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?

Share this ad