ඖෂධවේදීන්

Posted by Privet Poster VERIFIED21 Sep 9:42 amMirigama, Gampaha

# තනතුර : ඖෂධවේදීන්
=================

ෆාමසි එකක වැඩ කිරීම සදහා ඖෂධ වේදියෙක් ඕනෑකර තිබේ .
කාන්තාවක් නම් වඩාත් හොදයි
වැටුප් ගැන කතා කිරීමට අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Medical / Biotech
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712752152

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad