අත්උදව්කරුවන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Ingiriya | Chandra Stores MEMBER17 Nov 11:18 amIngiriya, Kalutara

# තනතුර : අත්උදව්කරුවන් - ශ්‍රී ලංකා
=======================

කොන්ක්‍රීට් දැමීමට ගෝලයින් අවශ්‍යයි.

# ප්‍රතිලාභ

වැටුප් 1400/-
කෑම, නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
ඉංගිරිය.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 1,400 per day
Industry:
General Labour
Job type:
Other
Report this ad

Apply for this job

  • 0777194788

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Ingiriya | Chandra Stores

Authorized ikman.lk agent in Ingiriya


Share this ad