අත්උදව්කරුවන් - මැලේශීයා

Posted by SB Enterprises MEMBER19 Sep 11:36 amKurunegala, Kurunegala

SB ENTERPRISES ( L.L.NO -1642 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු සහ නුපුහුණු සේවක සඳහා -මැලේශීයා රටේ TASCO ආයතනයක ඇබෑර්තු

# රැකියා තනතුර : අත්උදව්කරුවන් ඇබෑර්තු
=======================

# සුදුසුකම්

 අවුරුදු 18- 40 ත් අතර
 වැටුප - රු 50 000 වඩා වැඩි වැටුපක්
 සෙවා කාලය දිනකට පැය 10යි.
 කොන්ත්‍රාත් කාලය වසර 3යි.
 නවාතැන්, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිළේ
 අනෙකුත් පහසුකම් හා කොන්දේසි මැලේශීයා නීති හා කොන්දේසි වලට අනුකූලයි.

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.

( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

ඉක්මණින්ම අමතන්න..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය

දින 21 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 50,000 per month
Industry:
Work Overseas
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0778888150

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SB Enterprises

Partner of Your Success to Abroad


Share this ad