අත්උදවිකරැවන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Jayasinghe Enterprises VERIFIED31 Oct 4:15 pmKadawatha, Gampaha

# රැකියා තනතුර- අත්උදවිකරැවන්
=======================

ගොඩනැගිලි දව්‍ය වෛළදසැලක් සදහා පහත සදහන් රැකියා ඇබැර්තූ ඇත.

* ගොඩනැගිලි දව්‍ය වෙළදසැලට අත්උදවිකරැවන්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ඡයබිම ඒන්ටපයිසස්
2/8,
ගණෙමූල්ල පාර,
කඩවත.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0721710433

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad