අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Company Name Withheld30 Sep 7:19 pmHomagama, Colombo

# තනතුර - අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි)
==========================

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛ පේලේ ඉංජිනේරු කර්මාන්ත ආයතනයක් වන අප ආයතනයේ,කර්මාන්ත ශාලාව සදහා, පිරිමි සේවක අත් උදව් කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යව ඇත.ඉක්මනින් විමසන්න.

# සුදුසුකම් -

🔵 පුහුණු/අර්ධ පුහුණු /නුපුහුණු
🔵 වයස් අවුරුදු 35ට අඩු

# ප්‍රතිලාභ -
🔵 ආකර්ශනීය වැටුප (සංශෝදිත)
🔵 දුර පලාත් වල අය සදහා නේවාසිකාගාර පහසුකම් ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

ඩිලන්ති සමරරත්න ( මානව සම්පත් කළමනාකාරිණී )
නො.416,ලේලන්ඩ් පාර,
පානාගොඩ,
හෝමාගම .


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.aplanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads