අත් උදව් කරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by CHINT Power Solutions Pvt Ltd MEMBER 7 Oct 2:50 pmColombo 3, Colombo

# තනතුර - අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි/කාන්තා)
===============================

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම විදුලි උපාංග බෙදාහැරීමේ ආයතනයකට ඉහත සදහන් තනතුර සදහා ස්ථීර පදනම මත වහාම බදවා ගනු ලැබේ.

# සුදුසුකම් -

🔵 අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි/කාන්තා) වයස 18-30 දක්වා,
🔵 අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අ.පො.ස. සා/පෙළ දක්වා,
🔵 ගබඩා අංශයක සේවය කර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.

# ප්‍රතිලාභ :

🔵 සිත්ගන්නා සුළු වැටුප්,
🔵 ඇතිකළ දීමනා හා ආහාර දීමනා,

# රැකියා කාර්ය භාර්ය :

🔵 කාල වේලාවන් සදුදා සිට සිකුරාදා පෙ.ව.8:30 සිට ප.ව.5.00 දක්වා,
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8:30 සිට ප.ව. 1:30 දක්වා,

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

නො.332/3, ගාලු පාර ,
කොළඹ 03.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.chintsrilanka.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad