අසුරුම් සහායක

Posted by Neomed International MEMBER19 Sep 12:14 pmColombo 8, Colombo

# තනතුර : අසුරුම් සහායක
=======================

බොරැල්ලේ පිහිටි අප ආයතනයට ඉහත සදහන් තනතුර සදහා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින් ඉක්මනින් බදවා ගනු ලැබේ.

# සුදුසුකම් :

* වයස අවුරුදු 40ට අඩු.
* O/L’s දක්වා ඉගෙනුම ලත්.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ

සැලකිය යුතුයි : සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට ජීව දත්ත පත්‍රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්‍යාපන සහතිකපත් සහ උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

නියෝමේඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් .
නො.30/1,
ගෝතමී විදීය,
ගෝතමී පාර,
බොරැල්ල.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.neomedinternational.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Neomed International

Your Health is in Our Care


Share this ad