ලිපිකරුවන්

Posted by Dilshan Wijesinghe VERIFIED21 Oct 10:07 amNugegoda, Colombo

# තනතුර - ලිපිකරුවන්

වහාම අවශ්‍යයි

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ වාහන ආනයන/ අපනයන ආයතනයක් සදහා පහත ඈබෑර්තු ඈත

# සුදුසුකම් :

වයස 30ට අඩු (වාහන පැදවීමෙ හැකියාව විශේෂ සුදුසු කමක් වේ)

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප රු.40,000/- up (දිරි දිමනා)

අයදුම් කරන ආකාරය -

** සම්මුඛ පරික්ෂණ සදහා පැමිණෙන්න**

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර සදහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

381 ,
හයිලෙවල් පාර,
නුගේගොඩ(ගම්සභා හන්දිය)
Show less


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.sachin.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0112828888

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads