අනවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ ඉවත්කර දෙනු ලැබේ

For sale by Lanka20 Sep 3:08 pmColombo 5, Colombo

Negotiable

Negotiable


ඔබගේ නිවසේ කාර්යාලයේ අනවශ්‍ය / පැරණි ඉවත්කලයුතු හෝ අබලන් ගෘහ භාණ්ඩ ඉවත් කර දීමට බාර ගනු ලැබේ. භාණ්ඩ වල තත්වය අනුව සුළු මුදලක් ගෙවිය හැකිය. අපගේ සේවාව ලබාගැනීමට අමතන්න

EMBASSY FURNITURE AUCTIONEERS – POLHENGODA, COLOMBO 05

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Home
Report this ad

Contact

  • 0775320980

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads