අනුරාධපුර නිවසක් කුලියට දීමට ඇත..

Wanted to rent by Buddika Nilupul 6 Nov 4:12 pmAnuradhapura, Anuradhapura


අනුරාධපුර 3 පියවරේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.කාමර 3ක්,නානකාමරය ,මුලුතැන්ගෙය , නල ජලය,විදුලිය හා දුරකතන පහසුකම් ඇත.. අනුරාදපුර නගරයට විනාඩි 5 ක දුර.ප්‍රදාන බස් මාර්ගයේ පිහිටා ඇත.. මාසික කුලිය 15000/-.. කී මනි සාකච්ඡා කරගත හැක..


Report this ad

Contact

  • 0716892925

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad