අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැන්වීම්

For sale by Sell Fast | Kandy | SJI Advertising MEMBER 1 Sep 6:42 amKandy, Kandy

Rs 500

Negotiable


ඔබගේ සියලුම දැන්වීම් සදහා විමසන්න
ikman.lk kandy නියෝජිත

නිවාස ඉඩකඩම් නිවාඩු නිකේතන වාහන සේවා යානාදී ඕනෑම දෙයක් විකුණ ගන්න කතාකරන්න.
අප ඔබට සේවය සැපයීමට බැදීසිටිමු.
ඉක්මන් සේවය
නිවසට කඩ සාප්පුවට පැමිණ සෙවය සැපයීම
ආකර්ශණීය බව
වීකීණීම වනතුරු සුපරික්ශාකාරී වීම ආදී සියලුම සේවා එකම ආයතනයකින් වැඩිවිස්තර සදහා
විමසන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0774186250
  • 0774471963

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | SJI Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad