අනර්ඝ තත්වයේ ලොරිය

For sale by Sajith Sri13 Oct 3:38 pmPilimatalawa, Kandy

Rs 3,300,000

Negotiable


cp LF- 7455

Made : ISUZU nor
Model : Nissan Atlas
Year : 2002
Re year : 2007
Usage : 147600

Eng 4hl1_2 = 4770cc
Manual Gearbox

ISUZU NKR / Atlas
අඩි 14 1/2 තට්ටුව
පළල් මුහුණ Full Option.
ඉතාම අනර්ඝ තත්තවයේ ලොරිය වහාම විකිණීමට.
ගැණුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න.


Condition:
Used
Vehicle type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0782003747
  • 0766074896

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad