අනර්ග ගොයම් කපන මැෂිමක් ( HARVESTER)

For sale by රත්නවීර23 Oct 7:41 amAmbalantota, Hambantota

Rs 600,000

Negotiable


අනර්ග ගොයම් කපන මැෂිමක් ( HARVESTER CIC BIMRO) වහාම විකිණීමට ඇත. කන්න 6 ක් වැඩ කර ඇත.
විමසීම්
රුක්මන් අරුණ ශාන්ත.
රොටවල, අම්බලන්තොට.


Report this ad

Contact

  • 0940752042134

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads