අංග සම්පුර්ණ නිවසක් මීරිගම

For sale by Malan MEMBER19 Sep 10:03 pmMirigama, Gampaha

Rs 6,600,000

මීරිගම නගර සීමාවේ (300m)
පිරිසිදු ලින් ජලය
සම්පුර්ණ tile කල ගෙබිම
පිරිසිදී ඔප්පු
...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Diulapitya rd , Mirigama
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,100.0 sqft
Land size:
14.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0775991001

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Malan

Property Services


Share this ad