අම්බලන්තොටින් ඉඩමක් අවශ්‍යයි

Wanted by Dinesh20 Sep 11:59 amAmbalantota, Hambantota


අක්කර 1ට වැඩි ඉඩමක් අවශ්‍යයි.නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු තිබිය යුතුය.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0702180581

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad