අමානෝ වැහිපීලි සවිකිරීම සහ බෙදාහැරීම

For sale by Sell Fast | ගුණවර්ධන දැන්වීම් ආයතනය MEMBER 2 Nov 4:41 pmKatunayake, Gampaha

Rs 200

Negotiable


අමානෝ වැහිපීලි සහ සෙවිලි තහඩු සවිකිරීම සහ බෙදාහැරීම
වර්ණ 16ක් සමගින්
0.47mm ඝනකමින් යුත් කොරියන් තහඩුව.
වසර 10ක වගකීමක් සහිතව දිවයින පුරා සේවය.

200/= per LFT


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0776582525

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad