අළුත් නිවසකට යනවද lorry for hire

For sale by Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd MEMBER 6 Oct 9:14 amBattaramulla, Colombo

Rs 2,900

ඔබ නිවස මාරු කර අළුත් නිවසකට යනවද අසේනම් අපට අමතන්න - දම්රෝ ආර්පිකෝ ඇතුළු ඕනෑම අල්මාරි ඇදන් ගලවා සවි කිරීමට හැකි පුහුණුවක් සහිත සේවකයන් සම්පුරණ ආරක්ෂාව සහිත ෆුල් බොඩි ලොරි වෙලාවට පැමිණීම


Service type:
Car / Transport
Report this ad

Contact

  • 0112539426
  • 0770737575

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd

Small - Medium - Big Lorries For Hire


Share this ad

More ads from Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd