අළෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරී (කාන්තා)

Posted by Green Enterprises VERIFIED10 Dec 1:41 pmAlawwa, Kurunegala

Green Enterprises is an organization which manufactures and distributes, AUTOMOBILE (Car Care), HOTEL, DOMESTIC USED DETERGENT & HARDWARE chemicals under the brand name of WINTRY. Our Factory is based in the Alawwa region. Being one of the market leaders in Automobile and detergent trade, we are rapidly expanding our market reach further.

Our company products are Battery Water, Battery Acid, Radiator Coolant, Radiator Flush, Car Shampoo, Three Wheel Shampoo, High Pressure, Glass Cleaner, Air Freshener, Dash Board Shine, Dish Wash, Hand wash, Winol Disinfectant, Tile Cleaner, Hardpick Toilet Bowl Cleaners, Chlorax Regular Bleach, and Wood Preservatives etc. Our products are totaling 60 and expecting to increase more than that in future

Being one of the market leaders in Automobile, Hotel and detergent trade, we are rapidly expanding our market further. We are eager to take in extraordinarily talented individuals, who possess the marketing skills and Challenge taking character to set the place pace in pursuit of target to achieve excellent in results.

# POSITION : අළෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරී (කාන්තා) ( Creative Callers)
=============================================

# QUALIFICATION:

- අප ආයතනයේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා අප පාරිභෝගිකයන් සමග චතුර ලෙස කතා කළහැකි
- මනා පෙනුමැති, ගැහැණු ළමුන් වහා අවශ්‍ය කර ඇත
- දුරකථන සංවාද මගින් ඇනවුම් ලබා ගැනීමේ මනා හැකියාවක් තිබිය යුතු වේ.

#BENEFITS :

- Attractive salary and benefits provided.

## දිනපතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ උදෑසන 10 සිට දිනපතා
අයදුම් කරන්න...

# HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above job Please call us within 14 days for more details.

To get the contact number click on " Visit member's page - Green Enterprices " of this advert.

මෙහි " Visit member's page - Green Enterprices " හි ඇති දුරකථන අංකය හරහා වැඩි විස්තර ලබාගත හැක.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
www.facebook.com/greenwintry
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Green Enterprises

Excellence Through Quality


Share this ad