අලෙවිකරණ නිලධාරී (කාන්තා /පිරිමි)

Posted by Shiran Marketing Lankan (Pvt) Ltd VERIFIED13 Oct 9:51 amHorana, Kalutara

Shiran Marketing Lankan (PVT) LTD වන අප ආයතනයේ ඇනවුම් භාර ගැනීම සඳහා සේවක සේවිකාවන් බඳවා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදු කරේ .

# තනතුර - අලෙවිකරණ නිලධාරී (කාන්තා /පිරිමි)
=======================

# සුදුසුකම් :

O /L පෙනී සිටි හෝ සමත්
වයස අවු. 18-35 අතර තරුණ ඔබට මේ සඳහා අයදුම් කල හැක (male/female).

# ප්‍රතිලාභ -

අපෙන් ඔබට;

පුහුණු කාලය තුලදී රු. 12000 – 18000 දක්වා දීමනාවක්. අනතුරුව රු. 35000 – 75000 අතර දීමනා සමගින් වැටුප්.ඊටත් වඩා ඉහල වැටුපක් ලබාගැනීමටද හැකිය..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව විස්තර දැන ගැනීම සඳහා දින 14 ක් තුළ පහත සඳහන් දුරකථන අංකය අමතන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0702386641

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads