අලෙවි විධායක

Posted by INTERLINK BUSINESS SOLUTIONS VERIFIED11 Oct 4:41 pmMatara, Matara

නිදසේ උපයන්න අප සමග එකතු වන්න

# රැකියා තනතුර : අලෙවි විධායක

# සුදුසුකම් :

ඔබ සමන්ය පෙළ සමත් වයස 18-35ත් අතර දක්ෂ කර්යශුර තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් නම් අප සමග එක්වේ ජීවිතය ජයගන්න.

දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයදුම්මත් කැදවනු ලැබේ.

ඉහළ වැටුප් සහ දීමනා

අදම අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 50,000 per month
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
ibsglobe.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0769475774

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad