අලෙවි විධායක

Posted by Private Poster VERIFIED28 Oct 2:31 pmKurunegala, Kurunegala

ඔබත් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට දක්ෂද ...?

එසේ නම් අප සොයන්නේ ඔබයි.

අප ආයතනය කුරුණෑගල දිස්‌ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන පෙලේ සන්නිවේදන හා දුරකථන බෙදාහැරීම් ආයතනයකි.අප ආයතනයේ පුරප්පාඩු සදහා ක්‍රියාශීලී තරගකාරී හා තම ඉලක්කයන් කරා කැපවීමෙන් හා උනන්දුවෙන් ගමන් කිරිමට හැකි තරුණ තරුණියන් අවශ්‍යයි.

# තනතුර - අලෙවි විධායක (Marketing Executive)
====================================

# සුදුසුකම්:

වයස අවු 35ට අඩු
ප්‍රියමනාප හා චතුර කථන හැකියාව
රැකියා පළපුරුද්ද සුවිශේෂී සුදුසුකමක් වේ.
කුරුණෑගල දිස්‌ත්‍රික්ය තුල අයදුම්කරුවන්ට වඩාත් සුදුසු අවස්ථාවකි.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ඔබගේ අයදුම්පත් තැපැල් හෝ විද්‍යුත් තැපැලෙන් ලැබෙන්නට සලස්වන්න.

New Cellstar Trading (Pvt) Ltd,
No 12/1/1,Dambulla Road,
Kurunegala.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0728334990

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads