අලෙවි විධායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by S E Engineering 25 Nov 12:15 pmKurunegala, Kurunegala

# තනතුර - අලෙවි විධායක (කාන්තා/පිරිමි)
============================

ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන , නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමයන්ට අනුව විදුලි / ජලනල / ඉලක්ට්‍රොනික්/CCTV / වායු සමීකරණ සේවාවන් සපයන ආයතනයක් වන අප ව්‍යාපාර ජලය දීප ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණින් ඔබ ප්‍රදේශයෙන්ම සිටම ඉහල අදායමක් ලබා ගන්න.

# සුදුසුකම් -

🔵 මනා අධ්‍යාපනයක් ලබා ඇති නම්,
🔵 චතුර ලෙස කතා කිරීමේ හැකියාව ඇති නම්,
🔵 අවබෝධය හා අවබෝධ කර දීමේ හැකියාව ඇති නම්,
🔵 ඉලක්කයක් හඹායෑමේ දක්ෂතාවය ඇති නම්,
🔵 ඉහල ආදායමක් ලබා ගැනීම ඔබේ අරමුණ නම්,

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 පැමිණීමේ දීමනා
🔵 ආහාර දීමනා
🔵 බෝනස්
🔵 සිත් ගන්න සුළු ඉහල කොමිස් මුදල්
🔵 පුහුණු කාලය අවසානයේ ආයතනය මගින් නඩත්තු කරනු ලබන වාහනයක්,
🔵 විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්
🔵 නිමිලේ රක්ෂණ ආවරණයක්
🔵 පුහුණු කාලය අවසානයේ ආයතනයේ ස්ථිර රැකියා අවස්ථා
🔵 ඉහල පෙලේ ගනුදෙනුකරුවන් මුණ ගැසීමට අවස්ථා
🔵 නවීන තාක්ෂණික උපකරණ සමග රැකියාව කිරීමට හැකියාව
🔵 දුර ප්‍රදේශ වලට අයට නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දෙසැම්බර් 01 දිනට පෙර විමසන්න. සම්මුඛ පරීක්ෂණ දෙසැම්බර් මස දෙවන සතියේ පැවැත්වේ. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

එස්. ඊ. ඉංජිනියරින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්
කුරුණෑගල


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call එස්. ඊ. ඉංජිනියරින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් to apply

0769721450

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
S E Engineering

Construction and Engineering at its Best


Share this ad