අලෙවි විධායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Mind's Asia Pro (Pvt) Ltd MEMBER 8 Nov 7:19 pmNawala, Colombo

# තනතුර : අලෙවි විධායක
========

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 18 - 30 අතර
~ කාන්තා සහ පිරිමි
~ මෙවර උසස් පෙළවිභාගයට පෙනී සිටි ඔබට අයදුම් කල හැක.

# ප්‍රතිලාභ :

## රුපියල් 40.000 ක පමණ අනගි වැටුප් සහිතයි.
[ රියදුරු බලපත්‍රලාභී ඔබට ආයතනික සිම් පතක් ද, මොටර්සයිකලයක් නොමිලේ. ]

~ එන්න ඔබේ රැකියා සිහිනය සාර්ථක කරගන්න. - මයින්ඩ්ස් ඒසියා සමග එකතු වෙන්න. ~

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

මයින්ඩ්ස් ඒසියා පුද්ගලික සමාගම
132/A 1/2, නාරාහේන්පිට පාර,
නාවල.

# POSITION : Sales Executives (Male/Female)
====================================

~ Between the age level of 18-30
~ Males and females
~ Advance level examination passed
~ Or near school leavers are welcome to apply

# BENEFITS :

Attractive salary, EPF, ETF & many other benefits will be offered.
## The payments will be around Rs 40.000
And for those who are with driving license
~ A motorcycle and a company sim card will be given for free

Come and join mind asia pro
For a successful journey in your career dream .

# HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via "Click to apply" of this advert within 14 days.


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad