අලෙවි සහයකයින්

Posted by Private Poster26 Sep 12:21 pmRajagiriya, Colombo

# රැකියා තනතුර : අලෙවි සහයකයින්

# සුදුසුකම් :

මාශ්මෙලෝස් සහා ජුජුබ්ස් බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් සදහා අලෙවි සහයකයින් උවමනා කර ඇත. රියදුරු බලපත්ර සහිත විය යුතුයි.

# ප්‍රතිලාභ

මූලික වැටුප රු.15000 + දීමනා
විමසීම්-

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0714537228

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads