අලෙවි සහයක - වාහන අමතර කොටස්

Posted by Arai Auto Parts (Pvt) Ltd MEMBER28 Oct 10:14 amKaduwela, Colombo

රැකියා ඇබෑර්තු Job Vacancy

# තනතුර - අලෙවි සහයක
==================

වාහන අමතර කොටස් අලෙවිය සදහා පුහුනු / නුපුහුනු සේවකයින් අවශ්‍යයි.

නවාතැන් පහසුකම් සහිතයි

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0716446588

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Arai Auto Parts (Pvt) Ltd

Importers of Used Japanese Body Parts


Share this ad