අලෙවි සහයක

Posted by රන්ජිත් හාඩ්වෙයාර් - නුවර කුන්ඩසලේ VERIFIED23 Nov 10:12 amKundasale, Kandy

රන්ජිත් හාඩ්වෙයාර් - නුවර කුන්ඩසලේ අලෙවි සහයක සදහා රැකියා පුරප්පාඩු ඇත.

# තනතුර - අලෙවි සහයක
===================

# සුදුසුකම් -

කාර්යයන්-බිල්පත් සකසිම හා අලෙවිකරණයට සහය
අවුරුදු 25-30 අතර ගොඩනැගිලි දවය පිළිබඳව මනා දැනීමක් තිබිම හො පලපුරුද්ද තිබිම හා නුවර කුන්ඩසලේ අවට පදිංචි අය වඩාත් සුදුසුය.

ආකර්ශනීය වැටුපක්

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776219733

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads