අලෙවි සහයිකා

Posted by Eiffel Anuradhapura30 Sep 2:58 pmAnuradhapura, Anuradhapura

# තනතුර : අලෙවි සහයිකා
=====================

# සුදුසුකම් :

අනුරාධපුරයේදී ලඟදීම විවෘත කිරීමට නියමිත යුරෝපයෙන් ආනයනය කරන ලද ඇදුම් සහ ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත ආහාර වෙළෙඳසැලක් සඳහා වෙළෙඳ සහයිකා සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ -

සිත් ගන්නා සුලු වැටුප් හා දිමනා.
පලපුරුද්ද අනුව ඉහළ වැටුප් තලවල පිහිටුවනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුළත ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad