අලෙවි සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

Posted by Spring & Summer (Pvt) Ltd MEMBER 9 Feb 4:55 pmPanadura, Kalutara

පානදුර ස්පි්රන් ඇන්ඩ් සමර් නිම් ඇදුම් ප්රදර්ශනාගාරයේ (239, ගාලූ පාර, පානදුර, (මහ රෝහල ඉදිරිපිට)) වෙළඳ සේවකයෙකු/සේවිකාවක වශයෙන් අප හා එක් වන්න

- අදාල ක්ෂේත්‍රයේ අවම වසරක පලපුරුද්ද
- මනා පෞරුෂත්වය
- මනා සන්නිවේදන කුසලතාවය
- අ. පො. ස. (සා. පෙළ) සමත්

විමසීම්
ලිපිනය : 239, ගාලූ පාර, පානදුර, (මහ රෝහල ඉදිරිපිට)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.springandsummer.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Spring & Summer (Pvt) Ltd

Leading clothing retailer in Sri LankaShare this ad
Promote this ad