අලෙවි ප්‍රවර්ධන සහකාර නිලධාරීන්

Posted by Ovin Gases Pvt Ltd VERIFIED30 Sep 3:12 pmHomagama, Colombo

කාර්මික වායූන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ශ්‍රී ලාංකීය සමාගමක් වන අප සමාගමේ අලෙවි හා ප්‍රවර්ධන විධායක තනතුරු සඳහා,

# රැකියා තනතුර : අලෙවි ප්‍රවර්ධන සහකාර නිලධාරීන්

# රැකියා කාර්ය භාරය:

• ඉහල කැපවීමෙන් හා ආත්ම විශ්වාසයෙන් වැඩ කල හැකි

# සුදුසුකම්

• මනා සන්නිවේදන කුසලතා සහිත
• සාමාන්‍ය පරිඝනක දැනුමක් ඇති
• වයස අවුරුදු 30 ට නොවැඩි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

ඔබගේ අයදුම්පත අදම අපට යොමු කරන්න. වලංගු යතුරුපැදි බලපත්‍රයක් තිබීම විශේෂ සුදුසුකම්ක් වේ.
පාසල් හැර ගිය අයවලුන් සඳහා විශේෂයි….


Salary:
Rs 15,000 per month
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
www.ovingases.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads