අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධාරින්

Posted by Sell Fast | Galle City Stores MEMBER11 Jan 9:36 amPolonnaruwa, Polonnaruwa

# තනතුර : අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධාරින්ජ
==========================

නිදු කොමියුනිකේෂන් හච් අනුබද්ධිත ආයතනය සදහා අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධාරින් බදවා ගනු ලැබේ. ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම අයදුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline is over
Last date to apply for this job is over!
Call Gallecity Stores to apply

0785021070

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline is over
Visit member's page
Sell Fast | Galle City Stores

Bets Advertising Partner in KaduruwelaShare this ad