අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්

Posted by Frontpage Advertising26 Sep 2:50 pmKaduwela, Colombo

# රැකියා තනතුර : අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්

# සුදුසුකම් සහ ප්‍රතිලාභ

අප ආයතනයේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොඨඨාශ මට්ටමින් නිළධාරින් අවශ්‍යව ඇත. ඔබගේ පදිංචි ප්‍රදේශයේ සිටම අමතර ආදායමක් ඉපයැමට ඔබට හැකිවනු ඇත. ඔබගේ හැකියාව හා උනන්දුව මත මාසිකව ඉහල කොමිස් මුදලක් උපයාගත හැක.

ඔබට පහසුවෙලාවන් හිදි උපයන්න. විශ්‍රාමික ඔබටද සම්බන්ධවිය හැක අදම අයදුම් කරන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Part time
Company website:
www.idakadam.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads