අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්

Posted by E-Line Lanka (Pvt) Ltd30 Aug 1:32 pmBoralesgamuwa, Colombo

රැකියා ඇබෑර්තු E-Line Lanka (Pvt) Ltd හි අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

උසස් පෙල සමත් හෝ මනා කථිකත්වයක් පැවතිය යුතුයි.

පුහුණු කාලසීමාවේ (උපරිම මාස 6)

* මූලික වැටුප - රු 6000/=
* ආහාර දීමනාව - රු 3000/=
* නවාතැන් දීමනාව - 3000/=
* ප්‍රවාහන දීමනාව - රු 4000 - 6000/=
* කොමිස්
* යතුරු පැදියක් හෝ බලපත්‍ර පැවතීම අනිවාර්ය වේ.

පුහුණුවෙන් පසු

* මූලික වැටුප - රු 20 000/=
* ආහාර දීමනාව - 3500/=
* නවාතැන් දීමනාව - 3500/=
* වසරකට රු 100 000/= රෝහල් ආවරණයක්
* නොමිලේ නිල ඇදුම්
* භාවිතයට යතුරු පැදියක්
* ETF , EPF (ඔබ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ස්ථීර ආයතනික සේවකයෙක් කෙරේ)
* ප්‍රවාහන දීමනාව - 4000 - 8000 /=
* කොමිස් 1% - 2%
* අන්තර්ජාල දීමනා 1000/=
* දුරකතන දීමනා (කාර්යාල පැකේජයක් )

නිකරුනේ ඔබේ කාලය ශ්‍රමය හා අපේක්ෂාවන් කාදමන රැකියාවන්ට හසුනොවී අනාගතය ජයගන්නට ඔබට හොදම අවස්ථාව..
E-Line Lanka (Pvt)Ltd
www.eline.lk

දින 14ක් ඇතුලත විමසන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
www.eline.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0712732887

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads