අලෙවි නියෝජිතයින්

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER26 Sep 7:01 pmKadawatha, Gampaha

# තනතුර :අලෙවි නියෝජිතයින්
======================

කඩවත පිහිටි අප ආයතනයට අලෙවි නියෝජිතයින් සහ සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි .අවුරුදු 18 ට වැඩි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 50,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0714309544

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad