අලෙවි නියෝජිතවරුන්

Posted by Private Poster10 Oct 9:45 amAhangama, Galle

ගාල්ල,අහංගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි අප ආයතනයේ නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම සඳහා #අලුත්ගම,#කලුතර,#තංගල්ල,#ඇබිලිපිටිය,#කතරගම අවට ප්‍රදේශවලින් අලෙවි නියෝජිතවරුන් අවශ්‍යයි.

# රැකියා තනතුර : අලෙවි නියෝජිතවරුන්

අවශ්‍යය සුදුසුකම් :

#ශීතකරණ සහිත ලොරි රථයක්
#ශීතකරණ සහිත ගබඩා පහසුකම්
#බැංකු ඇපකරයක්

අපගේ නිෂ්පාදන :

#යෝගට්
#යෝගට් පාන
#ජෙලි
#රසකල බීම
#අයිස් පැකට්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0779137632

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad