අලෙවි නියෝජිත - මෘදුකාංග

Posted by J N C Technologies28 Oct 10:22 amColombo 10, Colombo

වසර 10ක පළපුරුද්දක් හා දැනට රාජ්යැ හා රාජ්යැ නොවන ආයතන 160 කට වැඩි ප්රණමාණයක් ඇති අප ආයතනය සංචාරක හෝටල් සඳහා ලංකාවේ දැනට පවතින අඩුපාඩු රැසක් හඳුනාගෙන පෙරළිකාර මෘදුකාංගයක් නිපදවා ඇත .

# තනතුර - අලෙවි නියෝජිත - මෘදුකාංග
===========================

මෙම මෘදුකාංගය දිවයින පුරා ව්යා ප්ත කිරීම සඳහා සෑම පළාතකින්ම නියෝජිතයන් / නියෝජිත වරියන් බඳවා ගනු ලැබේ.

# සුදුසුකම් :

ඔබ නියෝජනය කරන ප්රුදේශයේ සංචාරක ආයතන බහුලව පිහිටා තිබීම.
පරිගණක හා මෘදුකාංග පිළිබඳ මුලික දැනුම
අලෙවිකරණය පිළිබඳ දැනුම හා හැකියාව
කුඩා ප්රරමාණයේ හෝ ඔෆිස් කාමරයක් තිබීම
යතුරුපැදියක් හෝ මෝටර් රථයක් තිබීම
මෘදුකාංග සඳහා රුපියල් 30000/=

# අයදුම් කරන ආකාරය -
ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නම්;

ඔබ ආයතනය හෝ ඔබ සතුව ඇති සුදුසුකම් අප වෙත දින 14ක් ඇතුලත Ikman.lk හරහා ඊමිල් කරන්න.
(වැඩි විස්තර ඊමිල් මගින් )


Salary:
Rs 100,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads