අලෙවි නියෝජිත

Posted by Speed Group MEMBER 7 Nov 11:12 amColombo 6, Colombo

සිමාසහිත ස්පිඩ් වොටර් සිස්ටම්ස් (පුද්ගලික) සමගමට කොළඹ සහ අවට ඈති හොටල් සහ ආපන ශාලාවලට පමනක් මෙන්ම දිවයින පුරා පානිය ජලය බෙදා හෑරිමට නියොජිතයන් හා බෙදාහරින්නන් අවශ්යයි.

# තනතුර : අලෙවි නියෝජිත
===================

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය දීමනා සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772808254

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Speed Group

Superiority in all Needs!


Share this ad

More ads from Speed Group