අලෙවි නියෝජිත

Posted by Speed Group MEMBER 4 Nov 11:23 amColombo 6, Colombo

පානීය බොතල් සමගමක කොළොඹ කිරුලපන සිට දිනපතා අලෙවිය හ බෙදා හෑරිමට නියොජිතයන් අව්ශයයි.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය දීමනා සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Negotiable
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772340770

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Speed Group

Superiority in all Needs!


Share this ad

More ads from Speed Group