අලෙවි නියෝජිත

Posted by Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr MEMBER 2 Dec 11:15 amHomagama, Colombo

# තනතුර : අලෙවි නියෝජිත
===================

තේකොල / පලතුරු බීම /පානීය ජාල බෝතල් අලෙවිය සඳහා දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම සලෙස් රෙප්ස් වරුන් බඳවා ගැනේ .50000/= ඉහල අදායමක් .

# සුදුසුකම් -

සා පෙළ හෝ ඉහල සුදුසුකම් ඇති
ස්ත්‍රි / පුරුෂ දෙපක්ෂයම අවශ්‍යයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සතියක් තුල අයදුම් කරන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 50,000 per month
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112892131

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad