අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග

Posted by Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd MEMBER 7 Oct 6:34 amBoralesgamuwa, Colombo

Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd (DCG) is a rapidly growing business entity with diversified business interests head quartered in Sri Lanka. DCG commenced its operations in year 2005 with two individuals and by now we have grown up to a team exceeding two hundred committed professionals sharing a common vision, with a customer base exceeding one thousand five hundred corporate clients worldwide.
We have following vacancy to be filled,

# තනතුර : අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග
==============================

පරිඝනක උපාන්ග ආනයනය කර දිවයින පුරා බෙදා හරින අප ආයතනයට,,

# සුදුසුකම් :

වයස අවුරුදු 26 ට අඩු අවම වසරක පලපුරුද්ද ඈති අලෙවි නිලදාරී වරු අවශ්යයි.
රියදුරු බලපත්රය අනිවාර්යයි

# ප්‍රතිලාභ :

මූලික වටුප, දීමනා කොමිස්. උනන්දුව හෑකියව මත උසස්වීම් සහ වටුප් වෑඩිකිරීම්.

No. 37A, Abeyratne Mawatha, Boralasgamuwa.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.diligroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad