අලෙවි නිලධාරී

Posted by Bhupani Traders (Pvt) Ltd VERIFIED 6 Oct 2:02 pmMatugama, Kalutara

# තනතුර : අලෙවි නිලධාරී (පිරිමි)
=======================

මතුගම අගලවත්ත දොඩම්ගොඩ යටදෝල හොරවල හා ඒ අවට පදිංචි ඔබට.....

# සුදුසුකම් :

වයස අවුරුදු 23 - 45 අතර
අ.පො.ස. (සා /පෙළ) සමත් උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා තිබීම.
පරිගණක දැනුම
රියදුරු බලපත්‍රය අනිවාර්ය වේ.
දක්ෂ අලෙවිකරන හැකියාව

# ඉහල වැටුප් සමග ස්ථිර රැකියාවක්#

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777687870

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads