අලෙවි ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්

Posted by Private Poster29 Aug 5:00 pmNugegoda, Colombo

කෙටිකාලීන සේවා ඇබෑර්තු
(Short Term Assignment)

කොළඹ, කළුතර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයන් හි අයදුම්කරුවන්ට විශේෂයි.
අ.පො.ස (සා. පෙළ) සමත්, ප්‍රියමනාප, අළෙවි ප්‍රවර්ධන හැකියාවක් සහිත ඔබට ලංකාවේ පිළිගත් ආයතනයක මසකට අවම වශයෙන් රු. 70,000 ක ආදායමක් ඉපයීමට අවස්ථාවක්.

ඔබගේ අයදුම් පත් ikman.lk ඔස්සේ දින 14ක් ඇතුළත යොමු කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 70,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Temporary
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads