අලෙවි කළමනාකරුවන්

Posted by Sell Fast | Sphere Advertising MEMBER 7 Nov 9:33 amKandy, Kandy

# තනතුර - අලෙවි කළමනාකරුවන්
========================

ප්‍රසිද්ධ දුරකථන සමාගමක් ඔස්සේ ඇරබෙන නව ශාඛාවන් සදහා අලෙවි කළමනාකරුවන් පුහුණු කර බදවා ගැනේ.

* පුහුණු කාලය මාස 06.

* පුහුණු කාලය තුල වැටුප -: 18000-25000

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777813131

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sphere Advertising

Authorized ikman.lk agent in Katugasthota


Share this ad

More ads from Sell Fast | Sphere Advertising